marți, 23 octombrie 2007

renuntarea la cetatenia romana

Am prezentat informatii utile pentru cetatenii de origine romana care , din diverse motive nu mai detin cetatenia romana . Consideram util sa ne adresam si altei categorii de cetateni, si anume acelora care doresc sa renunte din motive personale la cetatenia romana.
Renuntarea la cetatenia romana
In conformitate cu dispozitiile legale ( Legea nr.21/1991, cu modificarile si completarile ulterioare ), renuntarea la cetatenia romana se poate aproba pentru motive temeinice persoanei oricarei persoane care a implinit varsta de 18 ani si care indeplineste conditiile urmatoare: nu este invinuita sau inculpata intr-o cauza penala ori nu are de executat o pedeapsa penala, nu este urmatira pentru debite catre stat, persoane fizice sau juridice din tara sau, avand astfel de debite, le achita ori prezinta garantii garantii corespunzatoare pentru achitarea lor si a dobandit ori a solicitat (si are asigurarea ca va dobandi) o alta cetatenie. La depunerea cererii de renuntare la cetatenia romana, sunt necesare urmatoarele acte:
· cerere tip;
· pasaport original si copie legalizata sau "conform cu originalul", daca cererea se depune personal;
· procura speciala autentificata la notar sau la misiunea diplomatica a Romaniei pentru depunerea cererii de renuntare si copie legalizata a pasaportului , daca cererea se depune prin mandatar. Mandatarul va depune si copia propriului act de identitate;
· cazier judiciar din Romania (valabil 3 luni de la data emiterii);
· certificate de atestare fiscala privind debitele catre stat, eliberate de catre Administratia Financiara si de catre Directia de Impozite si Taxe Locale a Primariei ultimei localitati de domiciliu din tara;
· declaratie pe proprie raspundere, autentificata la notar sau Oficiul Consular al Romaniei, privind debitele fata de persoanele fizice sau juridice din Romania;
· copii legalizate de pe actele de stare civila (certificate de nastere, de casatorie,de divort daca este cazul). Daca nasterea sau casatoria a avut loc in strainatate, se depune certificatul transcris la Oficiul Starii Civile de la ultimul domiciliu din Romania;
· garantia acordarii cetateniei de catre statul de domiciliu - in original, insotita de o traducere legalizata in limba romana si de o fotocopie a actului original;
· dovada obtinerii cetateniei statului de domiciliu (dupa caz, adeverinta, pasaport sau alt document de identitate), prezentate, pentru confruntare, in original, si insotite de fotocopii plus traduceri legalizate in limba romana;
Important:
· Certificatele de nastere ale minorilor se depun, in copii legalizate, la dosarele parintilor. Daca nasterea s-a inregistrat la autoritatile straine, este necesara efectuarea operatiunii de transcriere a certificatului de nastere in registrele de stare civila din Romania. Minorului cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani i se cere consimtamantul, dat in forma autentica.
· Datele de stare civila din documentele depuse trebuie sa corespunda cu cele din certificatul de nastere;
· Pentru copiile si traducerile legalizate la un notar public din tara de domiciliu sau resedinta este necesara, dupa caz, supralegalizarea sau aplicarea apostilei prevazute de Conventia de la Haga din 1961. Legalizarile efectuate de consulatele romane nu necesita supraleglizare sau apostilare.

Niciun comentariu: